За Нас

 

Детска градина №194 „Милувка“ е част от системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират деца от 3 до 7 год. възраст и се осигурява подготовката им  за училище.

Детска градина № 194 “Милувка” се намира в гр. София, район “Възраждане”. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през м. април 1964 г. Има локално парно отопление. ДГ № 194 е с един корпус на три етажа. Има пет градински групи /за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/. Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите. Условията за образование и възпитание в детската градина са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Детската градина разполага с просторен музикален салон, в който се провеждат ситуациите по музика, тържества и допълнителни дейности- футбол, танци. За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни дървени кътове за игра на децата; подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата, книжки и др.; самостоятелни спални помещения с цветно детско спално бельо – различно за всяка група, гардеробни и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

В детската градина се отглеждат, възпитават, социализират и обучават 144 деца, по 28 във всяка възрастова група.

За децата се грижи високо квалифициран персонал- 1 директор, 10 педагогически специалисти, 1 музикален педагог, 5 непедагогически персонал, 2 медицински сестри, 2 готвачи. 80% от педагогическите специалисти са магистри, осигуряват им се условия за творческа изява, за високо качество на педагогическата им дейност, както и професионална информация за промените и новостите в предучилищното образование.

Медицинските сестри са две щатни бройки /назначават се от кмета на район “Възраждане”/. 

Програмната система е цялостна концепция за развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (2016 г.) и Наредба № 5/03.06.2016г. – Държавните образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС.

Всички възрастови групи работят по Програмна система „Златното ключе“ с учебни помагала на издателство „Бит и техника“.

Нашата мисия е свързана с издигане престижа на ДГ №194 „Милувка“  чрез изграждане на пълноценна среда за предучилищно образование, съхраняване на българските традиции и приобщаване към общочовешките ценности, с активното участие на родителите и обществеността. Стремеж на педагогическият екип за квалификация и усъвършенстване. Нашата водеща теза е „Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност“.

Нашата визия е утвърждаване на ДГ № 194 „Милувка“ като конкурентноспособно и предпочитано детско заведение, адаптирано към динамичните процеси на съвременния глобален свят. Осигуряващо възможност за качествено, интерактивно и съвременно предучилищно образование, което гарантира цялостно развитие потенциала на детската личност и придобиване на съвкупност от знания и компетентности, необходими за успешното преминаване на децата към училищното образование. Детското заведение да се превърне:

  • в предпочитана среда за игра, познание, общуване и творчество, където детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;

  • център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация;

  • в средище от професионалисти, амбициозни, всеотдайни, обичащи децата и професията си, които постоянно работят за повишаване на своята квалификация и са удовлетворени от работата си.